Good terms never go out of style

Our legal documents are in Danish. Please get in touch if you would like an English version.

1) Disse betingelser og købsaftalen:

1.1 - Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Signifly ApS (herefter Signifly). Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig som kunde og Signifly, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) Betaling og ejendomsforbehold

2.1 - Betalingsbetingelser er fakturadato + 10 dage.

2.2 - Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan Signifly tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

2.3 - Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 3% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er Signifly i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4 - Signifly forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.

2.5 - Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6 - Signifly har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

2.7 - D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Signifly skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

2.8 - Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Signifly, dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i væsentlig grad har bidraget med design, idé til systemet eller lign. Kunden har derimod ubetinget brugsret til alt det leverede jo mindre andet er specificeret. Det vil sige at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde der strider mod dansk lov om ophavsret.

2.9 - For design af tryksager, hjemmesider logoer o.lign. arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede.

2.10 - Signifly forbeholder sig i alle tilfælde retten til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjenmed på for eksempel, men ikke begrænset til, Signiflys hjemmeside og trykte markedsføringsmaterialer.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1 - For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Signifly besked herom. Signifly er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

3.2 - Du er berettiget til i op til 1 måned fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3 - Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Signifly sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4 - Såfremt Signifly tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Signifly er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5 - Signiflys ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

3.6 - Signiflys erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:
a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet
b) kr. 50.000.

4) Særligt om serviceydelser

4.1 - Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres ved månedens udgang eller efter konkret aftale.

4.2 - Serviceydelser afregnes til Signiflys normale timepriser eller efter konkret aftale.

4.3 - For timer ud over normal arbejdstid (hverdage 8-17) betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 50%.

4.4 - Du erhverver samme rettigheder til frugten af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Signifly er rettighedsindehaver, erhverver du ikke bedre ret til frugten af konsulentens ydelser end du har til det produkt, hvortil Signifly er rettighedsindehaver.

4.5 - For serviceydelser hvor der ikke inden ydelserne skal leveres foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad Signifly skal levere, garanterer Signifly, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for de relevante fag og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) Udlæg

5.1 - Udlæg betales samlet ved månedens udgang, eller efter anden aftale.

5.2 - Alle udlæg tillægges 10% (dog minimum 20,- kr. pr. udgiftsbilag) til administrations- og leveringsomkostninger.

6) Force Majeure

6.1 - Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

7) Lovvalg og værneting

7.1 - Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Signiflys værneting.

Have a digital project in mind?

LET'S TALK